Normal Thai Vowels

อะ อา อิ อี อึ อื- อุ อู เอะ เอ แอะ แอ โอะ โอ เอาะ ออ เออะ เออ เอียะ เอีย เอือะ เอือ อัวะ อัว อำ ใอ ไอ เอา อฤ อฤๅ อฦ อฦๅ

Other Vowel Forms

อั- (a) อือ อุย เอ็- แอ็- (o)- อ็ อ็อ อ็อย เอิ- เอย เอียว อิว โอย อว- เออว อวาย อวย ไอย อัย อาย อาว แอว แอ็ว เอว เอ็ว อรร อรร-
The best way to learn Thai
Start
Log in